pixel

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI LEKKOMOWNI.PL

1 Postanowienia ogólne

2 Administrator Danych Osobowych

3 Dane kontaktowe

4 Zasady przetwarzania danych osobowych

5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

6 Okres przechowywania danych osobowych

7 Kategorie danych osobowych

8 Pliki cookies

9 Udostępnianie danych

10 Uprawnienia Użytkowników

 

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://lekkomowni.pl/ (dalej jako „Serwis internetowy”).
 2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

2 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu internetowego jest Patrycja Obara, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fusion Patrycja Obara, ul. Piłsudskiego 32/1b, 50-033 Wrocław, NIP: 8992400929, REGON: 020234171, adres e-mail: patrycja@lekkomowni.pl, tel: +48 519 393 163; (dalej jako „Administrator”).

3 Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: patrycja@lekkomowni.pl lub pisemnie na adres: Fusion Patrycja Obara, ul. Piłsudskiego 32/1b, 50-033 Wrocław.

4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla złożenia i realizacji zamówienia.

5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

 1. a) świadczenie określonych w Regulaminie usług drogą elektroniczną, na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
 2. b) marketing własnych usług i produktów (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
 3. c) udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy lub telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
 4. d) badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6 Okres przechowywania danych osobowych

 Dane Użytkowników będą przechowywane przez następujący okres:

 1. a) dane dotyczące świadczenia usług na podstawie Regulaminu – przez okres świadczenia danej usługi, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
 2. b) dane związane z realizacją działań marketingowych – w przypadku działań marketingowych prowadzonych na podstawie zgody do momentu jej wycofania, natomiast w przypadku działań marketingowych prowadzonych w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu do momentu wniesienia sprzeciwu, chyba, że dalsze przechowywanie (w obu przypadkach) danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
 3. c) dane związane z udzieleniem odpowiedzi na kontakt mailowy lub telefoniczny – do momentu prowadzenia korespondencji, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
 4. d) prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Użytkownika w Serwisie Internetowym, chyba, że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

7 Kategorie danych osobowych

 Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:

 1. a) w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną dane niezbędne do realizacji tego celu, w tym w szczególności w zakresie usługi Newslettera: imię i adres e-mail, a w zakresie usługi Bezpłatnej konsultacji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. b) w związku z kontaktem mailowym lub telefonicznym, w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu.
 3. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu, w szczególności: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu.
 4. Podczas korzystania z Serwisu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

 8 Pliki cookies

 1. Serwis internetowy używa technologii plików cookies, a także funkcjonalności do niej zbliżone. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis internetowy. Każda osoba odwiedzająca Serwis internetowy ma możliwość wyboru zakresu stosowania plików cookies, a następnie wyrażenia zgody w ramach tzw. banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty w Serwisie Internetowym.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis internetowy i przeznaczone są do korzystania z Serwisu internetowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę Serwisu internetowego, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego. W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies przez osobę odwiedzającą, pliki cookies mogą być wykorzystywane również w innych celach, jak np. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości, a także w celach marketingowych polegających m.in. na dotarciu z przekazem reklamowym do osób odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Serwis internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez Administratora).
 4. W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies zbierają one różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje zgromadzone w ten sposób, w zależności od rodzaju plików cookies, mogą zawierać informacje pozwalające na identyfikację osoby odwiedzającej Serwis internetowy, w szczególności w przypadku powiązania ich z innymi danymi. Dotyczy to przede wszystkim plików cookies, których stosowanie wymaga zgody wyrażonej przez osobę odwiedzającą Serwis internetowy. W stosunku do takich informacji zastosowanie mają pozostałe postanowienia Polityki prywatności, w tym w szczególności w zakresie praw osoby, której dane dotyczą.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i rodzajów plików cookies wykorzystywanych w ramach Serwisu internetowego można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty w Serwisie Internetowym, jak również po kliknięciu w przycisk „Ustawienia plików cookies”. W ten sam sposób osoba odwiedzająca Serwis internetowy może w każdej chwili zmienić swoje preferencje w zakresie stosowania plików cookies, w tym również wycofać wcześniej udzielone zgody, bez wpływu na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. W zakresie zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 pkt 2 Prawa telekomunikacyjnego. W pozostałym zakresie uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies odbywa się na podstawie zgody osoby odwiedzającej Serwis internetowy, wyrażonej w ramach banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty w Serwisie Internetowym lub na skutek zmiany ustawień po kliknięciu w przycisk „Ustawienia plików cookies”.
 7. W zakresie w jakim pliki cookies mogą zawierać informacje stanowiące dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci m.in. badania i analizy ruchu na stronie Serwisu internetowego w celu prowadzenia statystyk, jak również prowadzenie działań marketingowych przez Administratora lub podmioty trzecie. W zakresie w jakim te podmioty trzecie będą mieć bezpośredni dostęp do tego rodzaju informacji, wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes tych podmiotów trzecich lub odrębna zgoda wyrażona przez osobę odwiedzającą (np. w ramach ustawień prywatności serwisu społecznościowego). W zakresie w jakim informacje gromadzone w ramach plików cookies niezbędne są do prawidłowego świadczenia usług elektronicznych w ramach Serwisu internetowego podstawą przetwarzania takich informacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 8. W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych informacje zgromadzone przez pliki cookies mogą być przechowywane przez różny okres. Informacje o okresie przechowywania informacji zebranych przez poszczególne pliki cookies można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty w Serwisie Internetowym, jak również po kliknięciu w przycisk „Ustawienia plików cookies”. W przypadku gdy informacje zebrane w ramach plików cookies będą stanowić dane osobowe, będą one przechowywane co do zasady do momentu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe mogą być również przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń lub przez czas wymagany przez przepisy prawa.
 9. Serwis internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Serwisie Internetowym stosują pliki cookies (pliki cookies podmiotów trzecich). Dostawcami tych narzędzi są podmioty wymienione w punkcie poniżej. Więcej informacji na temat plików cookies tych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności W urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis internetowy mogą być zapisywane pliki cookies pochodzące od tych podmiotów trzecich, którzy mogą być ich samodzielnymi administratorami lub też działać jako współadministratorzy wraz z Administratorem.
 10. Serwis internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych, których dostawcami są następujące podmioty:

Google Ireland Limited,

Facebook Ireland Limited,

LinkedIn Ireland Unlimited Company.

 1. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 2. Ten Serwis internetowy wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics. Możesz to zmienić nie tylko poprzez wyżej wspomniane odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, ale również poprzez ustawienia preferencji reklam Google.
 • 9 Udostępnianie danych
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
 3. a) płatności elektronicznych,
 4. b) księgowe,
 5. c) hostingowe,
 6. d) informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania oraz narzędzi służących w szczególności do prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na naszej stronie internetowej, automatyzacji marketingu, systemy CRM,
 7. e) marketingowe w zakresie obsługi Serwisu internetowego,
 8. Podmioty świadczące usługi dla Administratora mogą przechowywać dane Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Użytkowników będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

10 Uprawnienia Użytkowników

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Regulamin serwisu lekkomowni.pl

1 Definicje

2 Postanowienia ogólne

3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

6 Postępowanie reklamacyjne

7 Postanowienia końcowe

 

1 Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio::
 2. a) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. b) Usługodawca – Patrycja Obara, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fusion Patrycja Obara, ul. Piłsudskiego 32/1b, 50-033 Wrocław, NIP: 8992400929, REGON: 020234171, adres e-mail: patrycja@lekkomowni.pl, tel: +48 519 393 163;
 4. c) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
 5. d) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej,
 6. e) Konsument – osoba fizyczną korzystająca z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. f) Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://lekkomowni.pl prowadzony przez Usługodawcę,
 8. g) Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu,
 9. h) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na przesyłaniu Usługobiorcy w cyklicznych odstępach informacji handlowych.

2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w każdym momencie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 5. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Usługobiorcę powoduje ponoszenie przez Usługobiorcę kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Usługobiorcę z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 6. Konsument w sytuacji sporu z Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: 1) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, 2) mediację, 3) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 4) zwrócenie się do Federacji Konsumentów, 5) skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
 2. a) udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o ofercie oraz działalności Usługodawcy;
 3. b) umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularzy kontaktowych, dostępnych w ramach Serwisu;
 4. c) usługa Newslettera.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia wszystkich lub niektórych Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw Usługobiorców.

4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
 2. a) komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
 3. b) dostęp do sieci Internet,
 4. c) dostęp do poczty elektronicznej,
 5. d) odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 6. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.
 7. W zakresie usługi Bezpłatnej konsultacji, która przeznaczona jest wyłącznie dla Przedsiębiorców, odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona, z wyjątkiem przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Bezpłatnej konsultacji lub jej odwołania, w szczególności w przypadku Przedsiębiorcy, który już uprzednio z niej korzystał lub przedmiot konsultacji wykracza poza zakres specjalizacji Usługodawcy.

5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia subskrypcji, a w zakresie pozostałych usług w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Serwisu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na świadczeniu usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony do czasu anulowania subskrypcji. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 3. Usługobiorca może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 1 i 2 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy, a w zakresie usługi Newslettera poprzez naciśnięcie przycisku „anuluj subskrypcję” w otrzymanej wiadomości. Usługobiorca będący Konsumentem może również od umowy, o której mowa w ust. 1 i 2, odstąpić w terminie 14 bez podawania przyczyny na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca, będący Konsumentem, może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy. Możliwość złożenia reklamacji przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pozostałych Przedsiębiorców możliwość złożenia reklamacji jest wyłączona i w stosunku do nich jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona, z wyjątkiem przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

7 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie.
 2. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie elementy graficzne Serwisu, zastosowane w nich rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. W celu korzystania z Serwisu Usługodawca udziela Usługobiorcom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu, Licencji na korzystanie z Serwisu. W ramach udzielonej Licencji Usługobiorca uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Zdanie poprzednie nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.